Home » Underhåll av husvagn

Underhåll av husvagn

Det har tidigare nämnts och kan nämnas igen att en husvagn är ett fordon och skall behandlas som ett sådant. Men lika mycket är vagnen en bostad, vilket kräver eftertanke av annat slag. Ur service- och underhållssynpunkt är skötseln av trafikteknisk karaktär när det gäller fordonsfunktionen, medan kravet på säkerhet styr skötseln när det gäller bostadsdelen.

Vad kan jag göra själv

I det här kapitlet skall vi gå igenom hur man sköter vagnen både ut- och invändigt. Men först måste betonas hur olika lagen ser på husvagnens två funktioner. Ur fordons-synpunkt är vagnen underkastad samma villkor som alla andra fordon: de måste besiktigas vid Svensk Bilprovning en gång per år. Och där lägger man tonvikten vid chassi, däck, bromsar och koppling, medan ingenting görs för att kontrollera de bostadsmässiga delarna av gasolinstallationer, elnätet, ventilation etc. Mycket riktigt har också de flesta svårare olyckor sitt ursprung i bristande ventilation, gasläckage och därefter antänd gasol, överhettning i värmesystemet och liknande anledningar.

Ur bostadssynpunkt är den enskilde husvagnsägaren ensam ansvarig för att vagnen är säker, och tidigare har vi också berättat om bl a de gasolsäkerhetskontroller som bör göras med jämna mellanrum. Rent allmänt kan sägas att vagnen mår bra av en ordentlig genomgång per år, gärna inför vinterförvaringen, men givetvis behövs kontroller av vissa detaljer även när vagnen tas fram igen, samt då och då under tiden den används.

Mycket av det som skulle kunna kallas normalt underhåll kan man klara själv, även om man upplever sig ha tummen mitt i handen. Dit hörsmörjning och borttagning av smuts och rost, översyn av chassiet, samt kontroll av el- och gasolsystemen. Däremot skall man undvika att ge sig på t ex hjulnav, bromsbackar och kullager, om man inte är kunnig på den sortens funktioner. Samma sak gäller isärtagning och hopkoppling av gasolledningar och motsvarande arbeten på 12V-nätet.
För arbeten i samband med 220V-ström säger lagen att de endast får utföras av person som har elektrisk installatörskompetens. I det följande anger vi vad som kan räknas till normalt underhåll (= för självarbeten) och vad som kan anses falla under gruppen specialarbeten – i det senare fallet rekommenderas besök på auktoriserad verkstad om man själv inte har tillräcklig kunnighet i förväg.

Ett besök på verkstaden bör planeras. Bästa tiden är höstperioden, då personalen normalt har gott om tid. På våren skall vagnar som skall säljas servas, sålda husvagnar leveranstrimmas och tusen andra saker hinnas med, och då kan det bli ont om tid.