Home » Trygg Hansa husvagnsförsäkring

Trygg Hansa husvagnsförsäkring

Trygg hansa husvagnsförsäkringTrygg Hansa grundades 1971 och är del av en brittisk försäkringskoncern. Deras husvagnsförsäkring löper vanligtvis årsvis och premien kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller för hela året. Hur mycket premien är beror på din ålder, var du bor och vilken typ av husvagn du har. Generellt sett krävs att försäkringstagaren är en privatperson och den faktiska ägaren av husvagnen.

Halvförsäkring

En halvförsäkring utgör ett brett skydd mot ett flertal händelser. Trygg Hansas halvförsäkring är främst fokuserad på stenskott, stöld av tillbehör och rättstvister. Vi kommer här nedan att nämna några av de viktigaste händelser som en halvförsäkring från Trygg Hansa täcker.

  • Skadas sido-, vind- eller bakruta till följd av, exempelvis, stenskott, ersätter försäkringen detta. Det omfattar däremot inte glastak eller lyktor och inte heller skador som tillkommit vid kollision eller dikeskörning.
  • Om hela husvagnen blir stulen eller egendom blir stulen vid inbrott ersätts detta av försäkringen. Då ersätts även skador i samband med inbrottet eller stölden. Undantag är stöldbegärlig egendom, stöld utförd av annan medlem av hushållet samt ej inlåsta ägodelar. Till stöldbegärlig egendom hör pengar, värdesaker och smycken.
  • Om en olyckshändelse leder till att fast monterat utrustning går sönder ersätts detta av försäkringens drulle-del. Detta gäller även vitvaror eller borttappade nycklar. Undantag för detta är eventuella merkostnader som du drabbas av, skador orsakade av djur och eventuella vårdslöst orsakade skador. En viktig begränsning här är att husvagnen inte får vara äldre än 8 år.
  • Måste du avbryta resan på grund av att något händer husvagnen utgår ett visst belopp i ersättning per dag. Om du själv har orsakat dröjsmålet eller försummat något utgår ingen ersättning. Inte heller finns det någon rätt till ersättning efter 45 dagar.
  • Ansvarsförsäkringen innebär att eventuella skadespråksanspråk täcks av försäkringen. Det gäller även vid skador orsakade av din husvagn. Sådana kan vara om husvagnen rullar iväg och skadar annans egendom. Undantagna är skador som drabbar din egen familj.
  • Om det uppstår brand på grund av blixtnedslag, explosion eller kortslutningar i kablar- och ledningar utgår ersättning.
  • Hamnar du i tvist så täcker försäkringen eventuella kostnader för juridiskt ombud. Detta gäller om tvisten handlar om, exempelvis, trafikolycka, försäljning eller köp av husvagn eller felaktigt utförd reparation.

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökat skydd. Det är helt enkelt en mer omfattande försäkring för att i större utsträckning täcka skador på husvagnen. Beroende på dina särskilda omständigheter kan premien skilja sig mellan försäkringstyperna. Helförsäkringen ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Om en vagnskada inträffar ersätts detta av försäkringen. Detta gäller skador till följd av en trafikolycka, skadegörelse eller yttre händelse. Exempel kan vara skador vid dikeskörning eller att någon annan kör in i husvagnen. I försäkringen exkluderas skador till följd av fukt, köld, rost, väta eller frätning. Inte heller omfattas delar som lossnar på grund av felaktig montering.

Vad händer om man inte är överens med Trygg Hansa?

Om försäkringstagaren och Trygg Hansa inte kommer överens gäller att i första hand vända sig till Försäkringsnämnden för Trygg-Hansa. Den är fristående från bolaget och gör en opartisk bedömning. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan även göra en oberoende prövning av ärendet. Gäller det personskador kan Trafikskadenämnden (TSN) pröva frågan. Slutligen går det att vända sig till allmän domstol för att på egen kostnad få saken prövad.