Home » Skötsel och risker

Skötsel och risker

Gasol är ett bränsle, jämförbart med t ex bensin. Rätt skött är gasol inte farligare än andra bränslen, fel skött kan den bli orsak till olyckor. Någon form av ”gasolförgiftning” kan inte förekomma, eftersom gasolen inte innehåller några skadliga eller giftiga ämnen. Största faran är att den kommer ut till följd av läckage och antänds på fel ställe. För att kunna spåras vid sådana tillfällen har gasolen försetts med ett luktämne – märker man att det ”luktar gasol” bör man alltså se till att det inte finns någon öppen eld i närheten.

Genom att gasolen är tyngre än luft finns också risken att den kan vara kvävande. Om ett läckage släpper ut gasol i vagnen under natten kan gasolen tränga undan luften upp till den nivån där man ligger och sover. Av denna anledning har alla husvagnar lågt placerade ventiler som inte skall gå att stänga – den vägen flyter gasolen i så fall ut. Slutligen kan som riskmoment nämnas koloxidförgiftning till följd av att någon gasolapparat förbränner bränslet felaktigt, och denna giftiga gas uppstår.

De olyckor som inträffat i samband med gasol har nästan alla orsakats av enskilda husvagnsägares åtgärder -eller brist på åtgärder. Många skulle ha kunnat undvikas om gasolsystemet underkastats samma noggranna kontroll som sker av vagnens trafiksäkerhet vid de årliga kontrollbesiktningarna. Efter som detta inte är fallet blir det den enskilde husvagnsägaren själv som i eget intresse får se till att hans/hennes vagn är säker ur gasolsyn-punkt. Här är en lista på kontroller som varje vagn bör genomgå minst en gång per år:

Är gasolsystemet tätt? Det tar man reda på genom att testa gastrycket, antingen genom en monterad s k gasol-tryckprovare (finns som standard på många vagnar), eller genom tryckprovning på en verkstad.

Brinner lågorna rätt? De skall vara blå, utan gula toppar som innebär risk för koloxid-förgiftning!

Går avgaserna rätt väg ut? Detta gäller främst värmeanläggningar med invändiga skorstensrör. Gör så här: klättra upp och lägg en våt handduk över skorstensmyn-ningen på vagntaket. Har pannan inte slocknat efter ca en halv minut vet man att avgaserna tar vägen någon annanstans – in i vagnen till exempel. För några år sedan dog en hel familj på detta sätt!

Är ventilationen tillräcklig? Kontrollera att de friskluftintag som skall vara öppna verkligen är öppna. När gasolen i en flaska förbrukats bör alla apparater i vagnen stängas av innan man kopplar om till en ny flaska. På det sätter undviker man att det kommer in luft i systemet och orsakar puffar och att t ex värme och kylskåp slocknar gång på gång.