Home » Moderna husvagnsförsäkring

Moderna husvagnsförsäkring

Moderna husvagnsförsäkringModerna, eller Moderna Försäkringar, är ett gammalt svenskt försäkringsbolag som numera ägs av den danska koncernen Tryg Forsikring A/S. Det grundades 1916 och erbjuder ett flertal försäkringar på såväl egen hand som i samband med andra aktörer.

Försäkringar hos Moderna tecknas i normalfallet i ett år och förnyas därefter genom betalning. Väljer man att teckna husvagnsförsäkring hos Moderna måste man ta ställning till om man vill ha hel- eller halvförsäkring. Här nämner vi de väsentliga punkterna i dessa. Har man tecknat försäkring är det viktigt att man snarast möjligt anmäler eventuell skada. Om det går för långt tid finns risken att man inte får någon ersättning. Man är även skyldig att medverka i utredningen av skadan. Det kan omfatta att, exempelvis, göra polisanmälan samt redovisa för hur skadan uppstod. Lika så kan en tecknad försäkring ogiltigförklaras om det visar sig att försäkringstagaren har uppgett felaktig, eller utelämnat väsentlig, information.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen utgör ett brett skydd mot ett flertal händelser. Vi kommer här nedan att nämna några av de händelser som en halvförsäkring från Moderna täcker.

  • Uppstår en brand på grund av elfel eller eldhärjningar i omgivningen ersätts skadorna som uppstår på husvagnen. Här undantas däremot typiska force majeure-situationer så som regelrätta naturkatastrofer.
  • Om husvagnen blir stulen ersätts hela kostnaden samt de skador som uppstod i samband med detta. Skadas husvagnen av en olyckshändelse faller det däremot utanför rätten till ersättning.
  • Krossas vindrutan eller övriga glasrutor ersätts detta med ett belopp motsvarande införskaffandet av nya rutor. Det gäller däremot inte om skadan uppkommit i samband med trafikolycka. För sådana skador krävs en helförsäkring.
  • Vid en tvist där det försäkrade fordonet är inblandad ersätts kostnader för juridiskt ombud och rättegång. Detta gäller bara kostnader som fordonets ägare svarar för. Har försäkringstagaren hamnat i domstol på grund av misstanke om grovt brott utgår eller grov vårdslöshet ingen utsättning.

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökat skydd. Det är helt enkelt en mer omfattande försäkring för att i större utsträckning täcka skador på husvagnen. Beroende på dina särskilda omständigheter kan premien skilja sig mellan försäkringstyperna. Helförsäkringen ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Vagnskada inträffar då själva husvagnen skadas till följd av olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse. Är husvagnen yngre än åtta år finns vissa utökade förmåner. Exempelvis kan man då få ersättning om det uppstår oberäknat läckage från en monterad tank. Du får du ersättning för de händelser som inte skulle omfattas av en halvförsäkring. Detta gäller däremot inte skada på grund av rost, fukt eller köld. Inte heller räknas skador som har sitt ursprung i husvagnen så som exempelvis röta.

Vad händer om man inte är överens med Moderna?

Om försäkringstagaren och Moderna inte kommer överens om ersättningen får man först och främst vända sig till den anställda hos Moderna som handlagt försäkringsärendet. Om man fortfarande har skiljaktigheter går det att vända sig till Moderna Försäkringars klagomålsansvarig. Går det inte att komma överens med Moderna finns möjligheten att då kontakta Allmänna reklamationsnämnden för en oberoende bedömning. Som sista utväg går det att vänta sig till allmän domstol. Viktigt att komma ihåg är att man själv står för avgifter i en allmän domstol.