Home » Länsförsäkringar husvagnsförsäkring

Länsförsäkringar husvagnsförsäkring

Länsförsäkringar husvagnsförsäkringLänsförsäkringar är en svenskägd koncern som satsat på lokala filialer där 23 självständiga länsförsäkringsbolag står för försäkringsverksamheten. De grundades 1801 och är därmed ett av de äldsta försäkringsbolaget i Sverige. Deras husvagnsförsäkring strävar efter att erbjuda ett helhetsskydd. Premien sätts individuellt och omfattningen är beroende av din ålder, din hemvist samt husvagnens årsmodell och vikt. Detta beror på husvagnens ålder har inverkan på reparations- och skadekostnader och att din ålder står i relation till minskad riskprofil. Samma gäller platsen man bor på då, bland annat, trafiktäta områden ökar risken för trafikkrock. Betalas premien inte i tid anses det vara en uppsägning av försäkringen och den blir då inaktiv efter 14 dagar.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen utgör ett brett skydd mot ett flertal händelser. Främst gäller det skydd för brand-, maskin- och glasskador samt stöld, semesteravbrott, ansvar, assistans och räddning. Vi kommer här nedan att nämna några av de viktigaste händelser som en halvförsäkring från Länsförsäkringar täcker.

  • Om skador uppstår till följd av åska, explosion, brand eller kortslutning utgår ersättning. Det gäller inte om skadan har orsakats av uppvärmningsanordningar som inte är godkända enligt relevanta myndigheter.
  • Om något glasruta har gått sönder ersätter Länsförsäkringar kostnaden för en ny. Det gäller inte om skadan har uppstått i trafikolycka eller på grund av skadegörelse. Däremot täcker helförsäkringen dessa undantag.
  • Om det sker en stöld av egendom i husvagnen, eller om hela husvagnen blir stulen, utgår ersättning för ett motsvarande belopp. Detta inkluderar även skador som uppstått till följd av stölden. Ersättningen utgår däremot inte förrän en månad har gått utan att husvagnen eller egendomen har kommit till rätta. Undantagen är stöldbegärlig egendom. Husvagnen måste även vara låst med ett godkänt kulhandskelås eller lås och kätting i minst klass 3.
  • Ägaren eller föraren kan ha rätt att få kostnader för juridiskt ombud ersatta om en rättstvist skulle uppstå till följd av olycka, köp, service eller liknande. Är orsaken grov vårdslöshet eller brott så utgår ingen ersättning.
  • Krävs ägaren på skadestånd kan försäkringen ersätta eventuellt belopp som ska betalas.

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökat skydd. Det är helt enkelt en mer omfattande försäkring för att i större utsträckning täcka skador på husvagnen. Beroende på dina särskilda omständigheter kan premien skilja sig mellan försäkringstyperna. Helförsäkringen ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Försäkringen för vagnskada täcker skador på din husvagn vid trafikolycka även när du själv har orsakat dem. Det gäller inte bara regelrätt krock utan även skadegörelse eller olyckshändelser som dikeskörning. Detta innebär att du får ersättning för de händelser som inte skulle omfattas av en halvförsäkring. Inräknat i detta är skador till följd av läckage från tank- eller ledningssystem. Om skadan är så omfattande att husvagnen inte går att reparera utgår ersättning motsvarande marknadsvärdet.

Kompletterande försäkringar

Är dragbilen åtminstone halvförsäkrad hos Länsförsäkringar gäller även assistans- och räddningsskyddet för husvagnen.

Vad händer om man inte är överens med Länsförsäkringar?

Om försäkringstagaren och Länsförsäkringar inte kommer överens får man i första hand vända sig till försäkringshandläggaren på Länsförsäkringar för att få ärendet omprövat. Det går även i vissa fall att vända sig till Trafikskadenämnden. För en allmän och oberoende prövning kan man kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Utöver det går det att vända sig till allmän domstol för att på eget bekostnad få saken avgjord.