Home » Folksam husvagnsförsäkring

Folksam husvagnsförsäkring

Folksam husvagnsförsäkringFolksam är ett svenskt försäkringsbolag med långa anor. Det grundades redan 1908 och är idag ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. De tillhandahåller ett flertal försäkring för, bland annat, fordon men nu ska vi titta på deras husvagnsförsäkringar. Deras försäkring gäller i länder anslutna till det gröna kortet och EES-länderna. Premien sätts individuellt och påverkas i stor utsträckning av husvagnens ålder. Försäkringen gäller endast i begränsad utsträckning för eftermonterad utrustning så som TV, stereo eller DVD. Självrisken kan höjas om föraren är under 24 eller om dragfordonen framfördes vårdslöst.

Väljer man att teckna husvagnsförsäkring hos Folksam måste man ta ställning till om man vill ha hel- eller halvförsäkring. Här nämner vi de väsentliga punkterna i dessa.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen utgör ett brett skydd mot flera händelser. Vi kommer här att nämna de händelser som en halvförsäkring från Folksam täcker.

  • Stöldskyddet ger dig ersättning om din husvagn har blivit stulen och inte återkommit inom en månad. Ersättningen omfattar även skador som uppstod i samband med stölden. För att detta ska gälla krävs däremot att husvagnen har ett släpvagnslås. Ersättning kräver att aktsamhetskraven följts vilka kan kräva särskilt låsutrustning.
  • Om husvagnen drabbas av brand på grund av eldhärjad omgivning eller kortslutning ersätts de skador som uppstår. Ersättning utgår inte vid brand i samband med trafikolycka.
  • Om ett glas motsvarande sikt-, bak-, sido- eller vindruta skadas ersätts detta.
  • Om husvagnen är yngre än åtta år ersätts skador på fabriksmonterade maskin- och elektronikdelar i boendedelen. Detta kräver att fordonet har servats regelbundet.
  • Den som äger eller framför fordonet kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med att ett juridiskt ombud krävs i tvister. Tvister kan uppstå vid felaktigt utförda reparationer eller trafikolyckor.
  • Om ett trauma uppstår till följd av en skada på husvagnen får du ersättning för upp till tio besök hos psykolog eller psykoterapeut.
  • Avbryts semestern på grund av skadehändelse har du rätt till en dygnsersättning tills semestern kan återupptas.
  • Om husvagnen måste bärgas eller bogseras utgår ersättning. Detta gäller däremot inte om det sker på grund av sjukdomsfall.
  • Lösöre ersätts upp till ett visst belopp. Detta gäller inte stöldbegärlig egendom. Exempel på sådan är sedlar, mynt, värdehandlingar, antikviteter eller äkta mattor. Delvis stödbegärlig egendom ersätts upp till ett visst belopp. Exempel på sådan är pärlor, ädelstenar eller sprit.

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökat skydd. Det ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Vagnskada inträffar då själva husvagnen skadas till följd av olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse. Du får du ersättning för de händelser som inte skulle omfattas av en halvförsäkring. Detta gäller däremot inte skada på grund av rost, fukt, köld eller misskött husvagn. Viktigt är här att även kontrollera däckdjup då särskilda villkor kräver vägduglighet.

Vad händer om man inte är överens med Folksam?

Om försäkringstagaren och Folksam inte kommer överens om ersättningen får man först och främst vända sig till deras kundombudsman. Om man fortfarande har skiljaktigheter kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Viktigt att komma ihåg är att man själv står för avgifter i en allmän domstol.