Home » Dina husvagnsförsäkring

Dina husvagnsförsäkring

Dina husvagnsförsäkringDina, eller Dina Försäkringar, är ett förhållandevis nytt försäkringsbolag som positionerat sig som ett alternativ till storbolagen. De tillhandahåller ett stort utbud av sak-, person- och särpräglade fordonsförsäkringar. För lantbrukare har de även ett särskilt försäkringssegment. Vad vi fokuserar på här är deras husvagnsförsäkringar. Premien avgörs individuellt och beräknas utifrån ett flertal faktorer så som husvagnens ålder och din hemvist.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen utgör ett brett skydd mot ett flertal händelser. Vi kommer här nedan att nämna några av de händelser som en halvförsäkring från Dina täcker.

  • Om ett glas motsvarande sikt-, bak-, sido- eller vindruta skadas ersätts detta.
  • Ersättning för brand utgår om husvagnen drabbas av anlagd brand, eld till följd av åsknedslag eller explosion samt elfel.
  • Orsakar husvagnen skada på annans egendom utgår ersättning i enlighet med ansvarsförsäkringen.
  • Om husvagnen drabbas av stöld och skadegörelse ersätts i normala fall skadan av Dina men det finns kriterier och undantag. Husvagnen måste vara låst när ingen befinner sig i den. Gäller det egendom som förvaras i husvagnen omfattas endast det som tillhör familjen. Stöldbegärlig egendom är undantagen och dit räknas pengar, ritningar, konstverk, äkta mattor, antikviteter och liknande.
  • Om husvagnen är yngre än åtta år ersätts skador på fabriksmonterade maskin- och elektronikdelar. Detta gäller inte om husvagnen har hanterats vårdslöst.

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökat skydd. Det är helt enkelt en mer omfattande försäkring för att i större utsträckning täcka skador på husvagnen. Beroende på dina särskilda omständigheter kan premien skilja sig mellan försäkringstyperna. Helförsäkringen ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Vagnskada inträffar då själva husvagnen skadas till följd av olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse. Är husvagnen yngre än åtta år finns vissa utökade förmåner. Exempelvis kan man då få ersättning om det uppstår oberäknat läckage från en monterad tank. Du får du ersättning för de händelser som inte skulle omfattas av en halvförsäkring. Detta gäller däremot inte skada på grund av rost, fukt eller köld. Inte heller räknas skador som har sitt ursprung i husvagnen så som exempelvis röta.

Kompletterande försäkringar

Om man även har dragbilen försäkrad hos Dina finns en rätt till ersättning för semesteravbrott. Sker en skada som gör att semestern inte kan fortlöpa kan man få dagsersättning tills orsaken är avhjälpt. Utöver detta finns möjligheten till lägre premie om samtliga försäkringar finns hos Dina.

Allmänna begränsningar

En husvagnsförsäkring hos Dina ersätter inte lösöre som förvaras i husvagnen och ej tillhör familjen. Inte heller ersätts stöldbegärlig egendom så som pengar, konstverk, äkta mattor och antikviteter. Vid resor inom hemorten ersätts inte hellre den hemelektronik, så som datorer, kameror och stereoapparater, som förvaras i husvagnen. För att försäkring ska utgå krävs även att husvagnen är låst när ingen är där. På samma sätt ska husvagnen vara låst till bilen med ett godkänt dragskolås när vagnen är kopplad.

Vad händer om man inte är överens med Dina?

Om försäkringstagaren och Dina inte kommer överens får man i första hand vända sig till Dina Försäkringars Försäkringsnämnd som själv omprövar sitt beslut. Efter det finns möjligheten att kontakta Trafikskadenämnden, Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor samt Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Utöver det går det att vända sig till allmän domstol för att på eget bekostnad få saken avgjord.